การประชุมสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ข้อบัญญัติทั่วไป และการเตรียมความพร้อมปรับขึ้นเงินค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น

Visitors: 1,108,879