แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านโรคติดต่อ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเกษตรกร ด้านอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,108,877