หลักการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การป้องกันและปรับปรามการทุจริต

Visitors: 1,108,761