การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามกฎหมาย อย่างไรให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ถูกใจประชาชน

Visitors: 1,108,764