- แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลที่ยังชีพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลาง

Visitors: 1,108,871