- บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565

Visitors: 1,108,799