เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจกระบวนการงานพัสดุของสถานศึกษาและเรียนรู้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,108,789