มือใหม่ฝึกจัดทำ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และการเขียนโครงการเพื่อจ่ายจากเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,108,786