- การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไข (ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ฉบับใหม่) ในอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

Visitors: 1,088,345