- การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การใช้ QR code ในหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,088,345