การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้เงินสะสมในการดูแลประชาชนและการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ฉบับใหม่) สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

Visitors: 1,088,345