- พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน การบริหารงาน การตรวจสอบ และการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

Visitors: 1,088,338