- แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการให้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มธ 0810.6/ว.6907

Visitors: 1,088,340