- ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,088,345