- การแก้ไขวงเงินโครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การจัดทำฎีกาและเอกสารการเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง

Visitors: 1,088,348