- หน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ ว PA ภาคปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Visitors: 1,088,340