- ทบทวนและปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีเพื่อความก้าวหน้าของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,088,340