วินัยและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยหนังสือสำนักงาน ก. ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,068,105