แนวทางการปฏิบัติงานและประเด็นปัญหากรณีศึกษาด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,068,105