การสร้างความเข้าใจในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับสถานศึกษาปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,088,345