เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุของสถานศึกษาเรียนรู้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,068,105