การเพิ่มทักษะเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การพิมพ์หนังสือราชการ การใช้ QR code ในหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,044,397