การเพิ่มประสิทธิภาพราย ได้กรณีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Visitors: 1,044,385