การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,044,397