แนวทางการปฏิบัติงานและถอดประเด็นปัญหากรณีศึกษาข้อทักท้วงด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,044,397