ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเขียนโครงการจ่ายจาก “เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา” และหลักเกณฑ์การประเมิน ว PA ภาคปฏิบัติ

Visitors: 1,044,397