การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานสายงานการศึกษา (Performance Agreement : PA) สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

Visitors: 1,044,383