การเขียนโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและสอดคล้องกับแผนจัดประสบการณ์ และหน่วยการเรียนรู้เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

Visitors: 1,044,397