- การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุเบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม และเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,026,848