- วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,026,850