- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

Visitors: 993,836