วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการบัญชีการพัสดุการจัดทำรายงานการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 993,833