แนวทางและรูปแบบการประชุมสภาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และถูกใจโดยลดความขัดแย้งของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

Visitors: 993,833