ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

Visitors: 993,836