การกำหนดตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุด และการฝึกปฏิบัติการจัดทำคู่มือการเลื่อนระดับ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

Visitors: 993,835