การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2566 ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย (ฉบับใหม่) และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS

Visitors: 993,832