การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การตรวจสอบรายได้ รายจ่าย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการพัสดุของสถานศึกษา

Visitors: 993,832