ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Excel สำเร็จรูปการบันทึกบัญชีสถานศึกษาและโปรแกรม Excel สำเร็จรูปการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์พร้อมการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์และการจัดทำรายงาน สท. 1-3

Visitors: 993,838