กระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างถูกวิธี และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (หนังสือ ว845) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 971,741