การประเมินผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 971,720