การบริหารและการปฏิบัติงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และวิธีเสนอกำหนดตำแหน่งส่วนราชการตามโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ภายหลังการเลือกตั้ง

Visitors: 971,712