บทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น และการเงินการคลังกรณีอำนาจการโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม การช่วยเหลือประชาชนและการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง

Visitors: 971,715