แนวทางและรูปแบบการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ

Visitors: 971,710