การบริหารรายได้รายจ่ายการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินการพัสดุและผลการตรวจสอบข้อบกพร่องของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 971,711