บทบาทและหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกใจโดยไม่เกิดการขัดแย้ง แต่ถูกต้องตามกฎหมาย

Visitors: 965,017