การตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหนังสือ ว 845

Visitors: 965,017