การฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2556 - 2570) และแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

Visitors: 965,016