อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

Visitors: 965,015