แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2556 - 2570)

Visitors: 965,015