การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ สวัสดิการเด็กแรกเกิด การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อของบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ

Visitors: 965,015